LAGAR, REGLER OCH FÖRESKRIFTER

LAGAR, REGLER OCH FÖRESKRIFTER

HUR MÅR JAG® är registrerad som vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen.

Andra viktiga lagar som reglerar HUR MÅR JAG®s verksamhet är patientsäkerhetslagen, patient­datalagen, personuppgiftslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. HUR MÅR JAG® rättar sig efter samtliga dessa lagar.

Socialstyrelsen är den myndighet som utövar tillsyn över HUR MÅR JAG®s verksamhet. Social­styrelsen meddelar också föreskrifter som HUR MÅR JAG® rättar sig efter.

SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

All personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att de som arbetar, eller har arbetat, inom hälso- och sjukvården inte får berätta för obehöriga vad de fått veta om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

De personer som arbetar med eller åt HUR MÅR JAG® lyder samtliga under samma lagar och regel­­verk som andra personer anställda inom enskild sjuk- eller hälsovård.

Alla personliga upplysningar angående enskilda kunder hos HUR MÅR JAG®, som deras identitet, hälsostatus och sjukdomar, handhas med största förtrolighet. HUR MÅR JAG® är juridiskt och moraliskt förpliktigad inte bara av läkarlöftet utan även av patientsäkerhetslagen att inte vidarebefordra upplysningar som anförtros av våra kunder. Tystnadsplikten får bara brytas om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1. Patientdatalagen och personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen tillämpas vid behandling av personuppgifter som är auto­matiserad. Patientdatalagen gäller när vårdgivare behandlar personuppgifter inom hälso- och sjukvård, t.ex. i patientjournaler. Lagarna har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården för att fullgöra skyldigheten att föra patientjournal enligt patientdatalagen. Syftet med att föra patientjournal är främst att bidra till en god och säker vård.

2. Så här behandlar vi personuppgifter

HUR MÅR JAG® avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till HUR MÅR JAG® och uppgifter som registreras i samband med en kunds användning av hälsodeklarationen. Uppgifterna förs in i patientjournal och sker med hjälp av datorer. De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att fullgöra din aktuella hälso­kontroll samt för eventuellt fortsatta kontakter i ärendet. Dina uppgifter lagras och behandlas elektroniskt enligt våra krav på säkerhet i en databas och sparas så att vi kan tillgodose dina önskemål och din förväntan på ett läkarutlåtande.

3. Vilken typ av uppgifter databehandlas?

De uppgifter som kan behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer samt upp­gifter om sjukdomar, provtagningssvar och hälsotillstånd. Vidare datum och tidpunkt för kontakten med HUR MÅR JAG®.

4. Rätten att ta del av registrerade uppgifter

Som kund har du som huvudregel rätt att från HUR MÅR JAG® få ta del av innehållet i din patient­journal. HUR MÅR JAG® kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta uppgifter som upp­täcks vara felaktiga. Uppgifter i en patientjournal får dock normalt inte utplånas.

5. Information

HUR MÅR JAG®, i egenskap av personuppgiftsansvarig, ska enligt lagen lämna viss information om personuppgiftsbehandlingen. Informationen ska bl.a. innehålla upplysningar om den personuppgiftsansvarige, ändamålet med behandlingen och vilka uppgifter som behandlas. Detaljerad information kommer att lämnas till dig i samband med att du lämnar uppgifter till HUR MÅR JAG®.

IT-SÄKERHET – SKYDD FÖR DINA UPPGIFTER

För att varje kund ska känna trygghet i att använda HUR MÅR JAG® krävs det varje gång en kund vill logga in och komma åt tjänsten att denne identifierar sig med en e-legitimation.

All hantering av information som en kund lämnar är skyddad enligt gällande lagstiftning i syfte att förhindra att obehöriga kan komma åt dina uppgifter. Informationsöverföringen mellan din dator och HUR MÅR JAG® är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

All lagring av den information du lämnar, de provsvar doktorn får på dina prover och de utlåtanden som läkaren skriver till dig, sker på det säkra sätt som föreskrifter och lagar föreskriver. Dina personuppgifter är skyddade och HUR MÅR JAG® värnar om din personliga integritet.